Бизнес оценки

 

АДВАНС изготвя бизнес оценки в целия им обхват:

 • определяне стойността на търговско предприятие
 • определяне стойността на дялове или акции от капитала
 • определяне стойността на вземания.

Оценката на бизнеса включва анализ на финансовото състояние на компанията, на нейната капиталова структура, конкурентните ѝ предимства и потенциала ѝ за генериране на доходи за собствениците, както и анализ на стойността на активите и пасивите ѝ.

ЦЕЛИ И ПРОЦЕС НА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА НА БИЗНЕС

 

Оценката на търговско предприятие обичайно се използва за определяне на пазарната стойност на бизнеса за широк обхват от нужди като:

 • определяне на продажна цена
 • реализиране на сливания и придобивания
 • установяването на собственост на партньори
 • данъчно облагане
 • финансова отчетност и други цели.

Инструментите, използвани за оценка на бизнеса, могат да варират в зависимост от фазата на развитие на компанията и сектора, в който оперира, но общите подходи към оценка на бизнеса включват преглед на активите и пасивите на компанията, дисконтиране на модели на паричните потоци и сравнения с компании-аналози.

НЕОБХОДИМА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА БИЗНЕС ОЦЕНКА

 

Основните документи, необходими за изготвяне на бизнес оценка, са:

 • годишни или междинни финансови отчети
 • счетоводни  справки за вземания и задължения
 • инвентарна книга
 • прогноза за планираното бъдещо развитие на компанията през следващите 3-5 години
 • други документи - в зависимост от целта на оценката и спецификата на бизнеса.

 

Цена за изготвяне на бизнес оценки

Цените се договарят в зависимост от предмета на оценка и обхвата на работа. За да ви предложим конкретна цена на услугата, моля, изпратете финансови отчети за последния отчетен финансов период, както и инвентарен опис на активите на info@ocenki.bg  или се свържете с нас на тел.:  0800 15 088

СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ОЦЕНКА

 

Сроковете за изготвяне на оценки на търговски предприятия са между 7 и 15 работни дни в зависимост от спецификата на обекта на оценка.

За конкретна оферта относно цена и срок за изготвяне на оценка по ваше запитване, моля, свържете се с нас на тел.: 0800 15 088