Методология

 

Оценката на активи в България се извършва съгласно общите и специфични изисквания на Българските стандарти за оценяване (БСО) 2018, доколкото същите не са в противоречие с Международните стандарти за оценяване (МСО) 2020 и Европейските стандарти за оценяване (ЕСО) 2020.

В оценителската дейност се използват три основни подхода за оценяване, подробно представени и в трите горепосочени стандарта за оценяване – пазарен подход, приходен подход и разходен подход, като всеки от тези подходи включва различни конкретни методи на приложението му.

От оценителите не се изисква да използват повече от един метод за оценка на актив, особено когато оценителят е с висока степен на доверие в точността и надеждността на даден метод. Оценителите, обаче, би трябвало да разгледат и възможността за използване на повече от един подходи и методи за оценка, за да се достигне до индикация за стойност, особено когато не са налице достатъчно фактически или наблюдаеми входящи данни, така че един единствен метод да даде надеждно заключение.

Тук може подробно да се запознаете с методологията, която Адванс прилага.