ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

ЧЛ. 1. Настоящите Общи условия уреждат процедурите, при които "Адванс Експертни Оценки" ООД, ЕИК 131467444, със седалище и адрес на управление в гр. София 1421, район „Лозенец“, бул. “Арсеналски” № 11, ет. 1, надлежно вписано в регистъра на Камарата на независими оценители в България („КНОБ“) и представлявано от Ценка Димитрова Божилова, в качеството ѝ на управляващ партньор (за краткост в текста наричано "Изпълнител"), изготвя експертни оценки на материални и нематериални активи, попадащи в обхвата на дейността на Изпълнителя, съобразно съответното възлагане на Възложителя.

ЧЛ. 2. Възложител на експертна оценка е всяко физическо или юридическо лице, сключило договор за изготвяне на експертна оценка, респективно подписало Възлагателно писмо за изготвяне на експертна оценка. Възложителят и Изпълнителят изрично се съгласяват, че с подписването на Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка, считат договорните отношения между тях за валидно сключени, съгласно параметрите посочени в тях и при субсидираното прилагане на настоящите Общи условия. С подписването на договор, респективно Възлагателно писмо Възложителят декларира, че приема, разбира и е съгласен с настоящите Общи условия като тяхна неразделна част.

2.1. Потребител на оценката е всяко физическо или юридическо лице, в чиято полза/на чието внимание експертната оценка трябва да бъде изготвена и предоставена.

ЧЛ. 3. За избягване на всякакво съмнение, Страните изрично се съгласяват, че условията за изготвяне на експертнаоценка се съдържат в подписаното между страните Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка, при субсидираното прилагане на разпоредбите на настоящите Общи условия.

ЧЛ. 4. С подписване на Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изготви експертна оценка, с предмет съгласно посоченото във Възлагателното писмо, респективно договорът. При необходимост от допълнително уточняване на предмета на оценката, Изпълнителят и Възложителят ще подписват отделно Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка за всяко отделно възлагане, което ще се счита неразделна част от възникналото между тях правоотношение.

ЧЛ. 5. За изготвяне на възложената експертна оценка Възложителят дължи на Изпълнителя възнаграждение, съгласно посоченото в съответното Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка. Възнаграждението е дължимо в срок, размер и начин на плащане, уговорени във всеки един конкретен документ.

ЧЛ. 6. Възложената експертна оценка се изготвя от Изпълнителя в срок, уговорен между страните във всяко едно отделно задание, който започва да тече от кумулативното изпълнение на следните условия: 1) получаване на цялата необходимата документация за всички обекти, които ще бъдат обект на оценяване; 2) осигуряване на достъп до обекта/обектите за извършване на оглед (когато това е приложимо); 3) заплащане на уговореното между страните възнаграждение . При забава от страна на Възложителя по т.1, 2 и 3, от предходното изречение, сроковете за изготвяне на оценката се удължават с дните на забава.

ЧЛ 7. Изпълнителят извършва дейностите по изготвяне на възложената експертна оценка чрез свои служители и/или чрез упълномощени от него физически и/или юридически лица - подизпълнители и/или служители, притежаващи необходимата правоспособност по Закона за независимия оценител („ЗНО“) за изготвяне на експертни оценки на материални и нематериални активи, надлежно вписани в Регистъра към Камарата на независимите оценители в България („КНОБ“), при спазване на най-високи стандарти за качество и обективност по отношение на изготвените експертни оценки, при спазване на вътрешна система за осъществяване на мониторинг и управление на качеството върху дейността на оценителите и изготвените от тях експертни оценки на различни активи .

ЧЛ. 8. Оценките се изготвят за някоя от следните цели на Възложителя, като конкретната цел на оценката се посочва от Възложителя във Възлагателното писмо, респективно договорът за изготвяне на експертна оценка а именно за:

· определяне на пазарен наем;

· целите на банковото финансиране/ипотека, учредяване на реален или особен залог;

  • покупко-продажба;

· данъчни цели;

· счетоводни цели;

· оценка на щети;

· други, изрично посочени от Възложителя цели.

Чл 9. Оценката може да бъде изготвена чрез използване на един или няколко от следните подходи:

· пазарен подход;

· приходен подход;

· разходен подход;

и следните методи за оценка:

· пазарните аналози (сравними сделки);

· сравними неконтролируеми цени;

· пряка капитализация на доход;

· метод на печалбата;

· метод на дисконтираните чисти парични потоци (ДЧПП);

· остатъчен метод;

· амортизирана възстановителна стойност;

· метод на заместителната (възстановителна) стойност;

· метод на възпроизводителната стойност;

· метод на сумирането;

· метод на публично търгуваните сравними активи;

· други методи, включително нормативно определени за дадения вид оценки;

· други методи, изрично посочени във Възлагателното писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка;

Съгласно изискванията на адресата на оценката („Ползвател“), във Възлагателното писмо, респективно договора, следва да се посочат конкретните подходи и методи, които ще бъдат използвани в оценката. Същите могат да бъдат променени в процеса на оценителската работа в резултат от наличието или липсата на адекватна информация, както и при други обстоятелства, които следва да се отбележат в доклада.

Чл. 10. Обхватът на работата, изпълнена от Изпълнителя при изготвяне на оценката, включва запознаване с активите, предмет на оценката; извършване на физически огледи на активите (когато е необходимо пасивите); събеседване с Възложителя и/или негов/и представител/и за уточняване на релевантни за оценката конкретни специфики; проучване на поисканите от Изпълнителя и предоставени от Възложителя документи; анализ на публично-достъпната информация относно пазара и тенденциите за развитие; обобщаване на информацията; извеждане на стойности, съгласно договорения стандарт на стойността. В случай че нуждите и целите на Възложителя и/или Потребителя при изготвяне на оценката изискват извършване на допълнителни дейности, извън посочените тук, то това обстоятелство следва да бъде изрично посочено във Възлагателното писмо, респективно договора.

ЧЛ. 11. По предварително задание на Възложителя и/или Потребителя на оценката и при положение, че спецификите на възложената оценка налагат ограничения в обхвата на работата, като например ограничения съгласно действащи нормативни актове или предвид обекта на оценката, последната може да бъде извършена без оглед на оценяваните активи.

ЧЛ. 12. Изпълнителят използва различни източници на информация при изготвяне на оценките: предоставени документи от Възложителя; Advance Data Center (база данни на Изпълнителя); индивидуални интервюта с представители, партньори и служители на Възложителя относно оценявания актив; Националния Статистически Институт (НСИ); Публични регистри действащи на територията на Република България, Информация налична в Интернет и др.

ЧЛ. 13. Права и задължения на страните:

13.1. Възложителят има право да упражнява контрол върху работата на Изпълнителя, без да пречи на неговата обективност, самостоятелност и действията му като независим оценител.

13.2. Възложителят има право да ползва изготвената от Изпълнителя оценаи за целите, съгласно договореното с Възлагателното писмо, респективно Договора за изготвяне на експертна оценка.

13.3. Възложителят има право да получи изготвения от Изпълнителя оценителски доклад на база възложената и извършена оценка. Докладът следва да бъде предоставен на Възложителя/Потребителя на оценката от Изпълнителя в предварително съгласуван вид: хартиен носител или електронен вариант, на посочения от Възложителя електронен и/или физически адрес за кореспонденция и обратна връзка.

13.4. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, срок и по начин, уговорени във Възлагателното писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка.

13.5. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя необходимата му и изрично поискана от последния информация за точното и навременно изготвяне на експертната оценка. Възложителят е длъжен да предоставя информация, която е точна, пълна и коректна.

13.6. Възложителят се задължава да предоставя на Изпълнителя достъп до оценяваните активи, в случай че не е изрично уговорено друго между страните.

13.7. Възложителят е длъжен своевременно да информира Изпълнителя за всички новонастъпили факти и обстоятелства относно оценяваните активи. При настъпване на нови факти и обстоятелства, всички срокове за изготвяне на възложените оценки започват да текат от момента на получаване на новата информация от Изпълнителя.

13.8. Възложителят е длъжен да приеме извършената работа, заедно с готовия оценителски доклад, при положение, че няма възражения спрямо методите на работа.

ЧЛ. 14. Права и задължения на Изпълнителя:

14.1. Изпълнителят има право да получи дължимото му възнаграждение, съгласно уговореното във Възлагателното писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка.

14.2. Изпълнителят има право да получи цялата изискана от последния информация относно активите, предмет на оценката, както и да получи достъп до активите, предмет на оценката, необходими му за навременното и точно изпълнение на възложената му работа.

14.3. Изпълнителят има право да откаже изпълнение на оценката и да прекрати сключения с Възложителя Договор, след изпращане на 10-дневно предизвестие, в случай че не получи необходимата му информация или достъп до активите, предмет на оценка, и това обстоятелство води до невъзможност за изпълнение на възложената му работа.

14.4. Изпълнителят се задължава да изготвя оценката точно и в рамките на уговорения срок. При приключване на оценката Изпълнителят е длъжен да изготви и предаде на Възложителя оценителски доклад на хартиен или, при поискване от Възложителя, в електронен вариант. За приемането и предаването на оценителския доклад Изпълнителят изготвя съответния приемо-предавателен протокол.

14.5. Изпълнителят има право да забави изпълнението на оценката и/или задържи предаването на оценителския доклад при неизпълнение на разпоредбите на чл. 13, т. 13.4., т. 13.5., т. 13.6., т. 13.7. от страна на Възложителя. Изпълнение на договорените дейности продължава след отстраняване на неизпълнението.

ЧЛ. 15. При неспазване на сроковете за изпълнение на предмета на този договор поради причини извън контрола на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) от стойността на възнаграждението, уговорено във Възлагателното писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка за всеки ден на забава, но не повече от размера на договореното възнаграждение, съгласно Възлагателното писмо, респективно Договора.

ЧЛ. 16. При забава от страна на Възложителя за плащане на дължимото възнаграждение, последният дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети процента) от стойността на възнаграждението, уговорено във Възлагателното писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка, за всеки ден на забава, но не повече от размера на договореното възнаграждение, съгласно Възлагателното писмо, респективно Договора.

ЧЛ. 17. Страните изрично се съгласяват, че Изпълнителят не носи отговорност за истинността, пълнотата и точността на информацията, предоставена от Възложителя. Всяка предоставена от Възложителя информация ще се счита за точна, пълна и вярна.

ЧЛ. 18. Изпълнителят ще пази всяка информация, предоставена от Възложителя, конфиденциална и няма да има правото да я ползва и разпространява на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от компетентен орган при изпълнение на правомощия, предоставени му по закон. Настоящата разпоредба не се прилага за информация, която е налична за свободен достъп в публичното пространство. Възложителят предоставя своето изрично съгласие Изпълнителят да включва данните, заключенията и фактите, до които е достигнал при изпълнение на възложената му оценка, в своята вътрешна база данни.

ЧЛ. 19. Страните се съгласяват, че предоставеният от Изпълнителя на Възложителя оценителски доклад представлява интелектуална собственост на Изпълнителя и Възложителят следва да го ползва само за целите, за които е изготвен, посочени във Възлагателното писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка.

ЧЛ. 20. Изпълнителят носи имуществена отговорност за вреди, които е причинил на Възложителя, само ако те са пряка и непосредствена последица от виновни действия на Изпълнителя във връзка с изготвянето на оценката. Имуществената отговорност на Изпълнителя в тези случаи ще е в размер не по-висок от трикратния размер на полученото от Изпълнителя възнаграждение по конкретното Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка.

ЧЛ. 21. Конфиденциалност

21.1. Цялата информация, разменена между Страните или станала им известна във връзка с всяко едно възникнало между тях правоотношение - Възлагателно писмо или Договор за изготвяне на експертна оценка (с изключение на информацията, предназначена за публично оповестяване по силата на Договора или на закон), са конфиденциални и при никакви обстоятелства няма да бъдат разкривани пред трети лица или използвани за други цели извън уговореното между Страните. Страните ще вземат необходимите мерки информацията, станала им известна във връзка с този Договор или Възлагателно писмо, да не бъде ползвана или разкривана от техни неоторизирани служители, подизпълнители или контрагенти.

Под „конфиденциална информация“ Страните ще разбират:

а.) Непубличната информация и материали на предоставящата информацията Страна от всякакъв тип, свързани с дейността на предоставящата Страна, проекти и начинания, технология, ноу-хау, интелектуална собственост, активи, длъжности, стратегии и продукти (включително, без ограничение, информация, касаеща мениджмънт, финанси, маркетинг, търговски, технически и други дейности на предоставящата страна или отношения с клиенти, настоящи, предходни или бъдещи контрагенти) и/или материали, които са били предоставени на получаващата страна или на посочено от нея лице в резултат на достъп до или проверка на материалите от страна на получаващата страна или посочено от нея лице, предоставени в писмен вид, във вид годен за разчитане от машина, в устна форма или в процес на дискусии с мениджмънт, служители или длъжностни лица на предоставящата страна, както и на агенти, контрагенти, консултанти на предоставящата страна; всякакви доклади, анализи, данни, планове и трудове на получателя, неговите служители, агенти и консултанти, съдържащи или по друг начин отразяващи, или създадени въз основа на такава информация;

б.) документи, част от документи, информация, чернови, данни, скици, планови програми, спецификации, техники, процеси, софтуер, произведения и други материали, независимо дали в писмена или устна форма, с конфиденциален характер, включително, без ограничение, всяка информация свързана с маркетинг, финанси, прогнози, произведения, проучвания, дизайн или разработка на информационни системи и всякакви поддържащи или инцидентни подсистеми, както и информация, предмет на или включена в молби до патентно ведомство от всякаква юрисдикция, изготвени или входирани от името на предоставящата страна, както и всякакви изменения и допълнения към тях.

21.2. Всяка Страна ще има право да разкрива получената от последната конфиденциална информация на свои служители, консултанти, агенти или потенциални купувачи, на които разкриването на такава информация е необходимо за изпълнение на възложените в конкретното правоотношение услуги, само след като е ангажирал отговорността на последните и е осигурил задължение за полагане на поне същата грижа за опазване на предоставената конфиденциална информация, както е заложена в настоящата клауза.

21.3. Задължението за конфиденциалност обвързва Страните независимо от прекратяването на правоотношението. След прекратяване на правоотношението, независимо от причините за това, Страните приемат за установено между тях, че с оглед на специфичната сфера на дейност на Изпълнителя и приложимия специален закон, който регулира извършваната от него дейност, същият има право да съхранява цялата предоставената към него информация и документация във връзка с изготвената експертна оценка/експертни оценки, при условията на конфиденциалност- посочени в настоящия член, за целия срок съгласно съответния приложим материален закон, но във всеки един случай не по-малко от 5 /пет/ години, считано от датата на прекратяване на конкретното правоотношение. Въпросната документация ще бъде съхранявана само и единствено за доказване на факти и обстоятелства свързани с изготвената експертна оценка/експертни оценки в случай на спор, от каквото и да било естество.

Чл. 22. Съгласия

22.1. Страните приемат за установено между тях, че предоставената от Възложителя информация съдържа лични данни и информация за неговата физическа и икономическа идентичност, които са необходими, за целите на извършването на съответната експертна оценка. Възложителят има право да откаже да предостави лични данни, които нямат отношение към изпълнението на конкретното негово задание и/или за доказване на права относно обекта на оценката, като уведоми писмено за това свое решение Изпълнителя. С приемане на настоящите Общи условия, Възложителят потвърждава, че: (i) е предоставил всичките си лични и корпоративни данни коректно и доброволно и с цел да удостовери определени факти и обстоятелства от значение за предоставянето на исканите от него услуги, както и с цел предоставяне на обратна връзка и информация относно качеството на предоставените към него услуги; (ii) предоставените Лични и/или корпоративни данни са били внимателно прочетени от него и са отразени вярно, точно и пълно във всяко отношение, като отразяват правдиво действителните факти и обстоятелства, до които се отнасят. В случай, че горните декларации се окажат неверни, Възложителят носи пълна деликтна отговорност за причинени материални и нематериални вреди и пропуснати ползи, включително нанесени репутационни и други вреди.

22.2. С приемането на настоящите Общи условия, Възложителят дава изричното си съгласие, по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, неговите Лични и/или корпоративни данни да бъдат предоставени на Изпълнителя включително обработвани и съхранявани от него за срока предвиден във всеки един приложим материален закон. Данните ще се обработват и съхраняват от Изпълнителя във връзка с изготвянето на експертни оценки и получаване на обратна връзка от Възложителя за предоставените към него услуги. Всички посочени по-горе дейности ще бъдат извършвани само и единствено във връзка с търговската дейност на Изпълнителя (предоставяне на експертни оценки) и само доколкото Възложителят е дал своето изрично съгласие с подписването на договор (Възлагателно писмо), съгласно настоящите Общи условия;

22.3. С приемането на настоящите Общи условия, Възложителят удостоверява, че е уведомен и е съгласен неговите Лични и/или корпоративни данни да бъдат разкривани, предоставяни или предавани за обработване на Изпълнителя

Чл. 23. Възложителят и Изпълнителят декларират своето изрично съгласие за използването на предоставените от тях координати за комуникация, след предаване на изготвената оценка/ изготвените оценки, с цел получаване на обратна връзка на Изпълнителя от Възложителя, относно качеството на предоставената услуга и/или евентуално бъдещо сътрудничество между Страните.

ЧЛ. 24. За неуредените с настоящите Общи условия и съответното Възлагателно писмо, респективно Договор за изготвяне на експертна оценка случаи ще бъде приложимо действащото българско законодателство.

ЧЛ. 25. Всички спорове и разногласия, които биха възникнали при изпълнението на договорните отношения между Възложителя и Изпълнителя, ще се решават с приятелски преговори между тях. В случай че не може да бъде постигнато съгласие, всички спорове ще бъдат подсъдни на компетентния български съд.

Настоящите общи условия са достъпни на следния адрес https://ocenki.bg/ , както и на видно и общодостъпно място във всеки един офис на „Адванс Експертни Оценки“ ООД.

 

Тези Общи условия се приеха и влизат в сила считано от 25.05.2018 г.