Оценяването на бизнеси в ситуация на пандемия е професионално предизвикателство

30.01.2018

Несигурността на бизнес средата в световен и локален план е предопределящ фактор при извеждане на стойности при изготвяне на бизнес оценки. Има някои ключови моменти, върху които международните експерти акцентират:

1. Какви методи за оценка да ползваме?

  • Не се препоръчва използването на пазарния подход, поради голямата волатилност, която се наблюдава на фондовите пазари, и липсата на сделки на пазара на сливания и придобивания. Единственият приложим подход според участниците е приходният.
  • При прилагане на приходния подход е необходимо да се разработят няколко сценария, които да се претеглят.
  • За 2020 г. се препоръчва прогнозирането да бъде на месечна база основно заради наличните правителствени стимули, като безлихвени кредити, помощ при изплащане на заплати и т.н.
  • Да се внимава при определяне на паричните потоци и нормата на дисконтиране някои рискове да не бъдат отчетени два пъти.
  • При определяне на нормата на дисконтиране да се мисли по-скоро каква норма е разумна, отколкото да се гледат числа и да се смята. Нормата на дисконтиране трябва да е по-висока от използваните норми преди пандемията. Да се отчитат по-скоро forward looking и implied данни, отколкото исторически. Препоръчва се да се използва нормализирана безрискова норма на възвращаемост, защото в момента доходностите по ДЦК са много ниски и е възможно да намалеят още.
  • Като елемент за промяна на нормата на дисконтиране да се използва повече специфичен риск.
  • Да се мисли в посока дали би имало промяна на бизнес модела на компанията в средносрочен и дългосрочен план. Да се има предвид, че конкуренцията може да бъде по-слаба след кризата, тъй като част от компаниите няма да могат да възстановят дейността си.

 

2. С каква налична информация разполагаме към датата на оценката?

Извеждане на стойност на бизнеси към 31.12.2019 г.:

-        При прогнозиране на паричните потоци и нормата на дисконтиране не трябва да се отчита влиянието на пандемията и последващите ефекти за икономиките и отделните сектори, тъй като тази информация към датата на оценката не е налична. Ако докладът на оценката е с дата след като информацията вече става налична е възможно включването на текст в доклада, в който ясно да се посочи, че тази оценка не третира никакви ефекти, произтичащи от пандемията. Този текст може да се сложи като disclosure само, като ограничаващо условие(limiting condition)или като последващи събития (subsequent events).

Извеждане на стойност на бизнеси към друга дата от 2020 г.

-        Необходимо е да се определи кога пандемията и фактът, че ще произтекат последващи промени в икономиката и отделните сектори, е станало известно. Може да се използва датата, на която фондовите пазари започват да спадат рязко (20.02.2020 г. за САЩ) или друга дата, например за България 13.03.2020 (обявяване на извънредно положение). За определени компании ефектът може да е започнал да се усеща по-рано и да е било известно това събитие по-рано. Например за компании, които разчитат изключително на суровини или стоки от Китай. При обявеното извънредно положение там може да е започнало да възниква проблем с доставките и тази дата да е по-ранна.

3. Пазарна или ликвидационна стойност?

Препоръчително е да се извежда пазарна стойност, въпреки че част от компаниите към датата на оценката може да не оперират, поради въведените извънредни мерки, да се направи анализ дали оценяваната компания ще успее да продължи своята дейност и ако от анализа се определи, че това ще е невъзможно, само в този случай да се извежда ликвидационна стойност. Презумпцията е за продължаване на дейността им.

 

Информацията е базирана на уебинар Extreme Uncertainty: How Valuation Experts Should Respond to Today’s Volatility and Risk – Business Valuation Resources