Адванс с активно участие на международна оценителска конференция

30.01.2018

На 14 февруари 2020 г.,в хотел Балкан, София се проведе Международна оценителска конференция, организирана от Камарата на професионалните оценители. "За да се гарантира прозрачността в оценителския сектор и да се повишава ефективността на услугите, е необходимо да се създадат общи принципи при изготвяне на оценки на обезпечения за банките". Около това мнение се обединиха участниците в Международната оценителска конференция.

„Обновените Международни стандарти за оценяване (МСО), които влязоха в сила тази година, дават основа за дискусия. Членовете в Камарата, които представляват 75% от пазара на оценителски услуги у нас, са отворени за диалог, с който да се изгладят различията при методите за оценяване на обезпечения за финансиращите институции. За втори път нашата структура стои зад официалния превод на МСО на български“, каза Ценка Божилова, Председател на Камарата на професионалните оценители и управляващ партньор в Адванс.

Международните стандарти за оценяване са разработени от Комитета по международни стандарти за оценяване и са в сила от 31 януари 2020. Те се прилагат в близо 103 държави по целия свят. Целта им е да повишат доверието на потребителите чрез създаване на прозрачни и последователни оценителски практики.

Ролята на нематериалните активи при изготвянето на пазарна оценка на компаниите става все по-ключова и определяща, посочват експерти от Съвета по Международни стандарти за оценяване (СМСО). С развитието на технологиите и глобализацията на бизнесите през последното десетилетие, нематериалните активи стават все по-ценни в сравнение с материалното имущество.

„През последните години виждаме как ролята на нематериалните активи като част от стойността на компаниите нараства. Затова е от особено значение при оценката на пазарна стойност да се прилагат единни подходи, приети на световно ниво. Обхватът на новите международни стандарти е съобразен именно с тези глобални тенденции, фокусирайки се върху нематериалните активи и нефинансовите пасиви“, коментира Ник Талбот, председател на Съвета по Международни стандарти за оценяване.

Обновените стандарти дават насоки относно пренасянето на значението на нефинансовите  пасиви в пазарната оценка. Пример за това са оценката на търговска репутация и задълженията, свързани с изпълнението на дейност или услуга.

Нововъведенията засягат и оценката на терени с търговски потенциал. При определянето на тяхната стойност, оценителите трябва да използват поне два подходящи метода за оценка на имоти в процес на развитие, тъй като са налице „недостатъчни фактически или наблюдаеми входящи данни“, за да може един метод да произведе надеждно заключение.  Оценката на тези имоти е съобразена с потенциала за бъдещо развитие. Тя отразява текущата стойност на терена, идейния проект, както и разходите и рисковете, свързани с неговото завършване.

Динамиката на оценителския сектор повишава отговорността, която пада върху експертите в сектора, категорични са от бранша. „Растящият интерес на регулаторните органи е добър знак за развитието на оценителския бизнес. Нашата задача е чрез професионалните организации на международно ниво да обменяме добри практики и да осигуряваме обективност“, заключи Ценка Божилова.