REV - престижна сертификация за български оценители

30.01.2018

От 1.6.2018 година 10 български оценители получиха правото да използват в своята дейност престижната европейска квалификация REV - Recognised European Valuer (Признат европейски оценител) при оценката на недвижими имоти. На последната сесия на TEGoVA, проведена през май 2018 година, Камарата на професионалните оценители (КПО) подписа споразумение с TEGoVA, съгласно което придоби статус на Организация, имаща право да присъжда тази квалификационна степен (AMA - Awarding Member Association) на оценители, които са нейни членове.
Kъм момента в регистъра на TEGoVA има 2 879 оценители на недвижими имоти в Европа, работещи като REV. България е една от държавите-членки на TEGoVA, която получава това право през тази година.
 

Какво е TEGoVA всъщност?
TEGoVA e Европейската група на организации на оценителите от Европа. В момента нейни членове са 74 национални организации на оценители от 37 държави, представляващи повече от 70 000 оценители в Европa. От България членове на TEGoVA са Камарата на независимите оценители (КНОБ) и Камарата на професионалните оценители (КПО).
 

Непрекъснато професионално обучение или CPD
Всяка професия се развива чрез израстването на специалистите, които я упражняват. Камарата на професионалните оценители утвърждава годишна програма за професионално обучение на своите членове, което да гарантира поне 20 часа професионална подготовка на всеки оценител, членуващ или работещ за някой от нейните членове. Тази програма включва провеждане на семинари и обучения с международни лектори, вътрешнофирмени обучения, обучителни курсове по определени практически проблеми в оценителската дейност и др.
 

Условия за придобиване на REV статус
Съгласно разработените подробни документи, утвърдени след специален одит от представители на TEGoVA, кандидатите за придобиване на REV статус трябва:
-    Да бъдат членове на Камарата на професионалните оценители като физически лица и да приемат нейния Кодекс за професионална етика;
-    Да са вписани в Регистъра на независимите оценители с правоспособност за оценка на недвижими имоти;
-    Да имат най-малко 5 години стаж като оценители на недвижими имоти;
-    Да нямат наказания или други санкции, присъдени им във връзка с тяхната оценителска дейност, през последните 12 месеца, предхождащи кандидатстването;
-    Да поддържат застраховка „Професионална отговорност“ с минимален агрегатен лимит от 100 000 лева съгласно Закона за независимите оценители;
-    Да имат непрекъснато професионално обучение от с минимум 20 часа за предходните 12 месеца;
-    Да представят 20 свои оценки на недвижими имоти, изготвени през последните 24 месеца;
-    Да положат успешно писмен и устен изпит пред REV комитета на КПО.
 

Значението на REV статуса

  • REV статусът представлява мярка за професионализъм по отношение на оценителите на недвижими имоти. Този статус се присъжда на водещи оценители и компании в Европа и е доказателство, че същите притежават квалификация съгласно най-високите изисквания на Европейските стандарти и практика.
  • Означението 'REV' позволява на инвеститорите и потребителите на оценителски услуги от всички страни да намират местни оценители, квалифицирани съобразно европейсктие изисквания за изготвяне на оценки на недвижими имоти. Това дава възможност както на големите, така и на малките оценителски компании и на отделни оценители да пробият на все по-конкурентния пазар на оценителски услуги в Европа.
  • Във времена на икономическа нестабилност, REV статусът дава сигурност на потребителите на национално ниво, че оценителските услуги, които те ще ползват, ще им бъдат предоставени от професионалисти със специални познания и опит, които ще им дадат възможност за вземане на обосновани инвестиционни решения. Конкурентното предимство за оценителите - притежаващи REV статус, е доказателството, че те имат гарантиран минимум от професионални знания и опит, както и задълбочени познания по Европейските оценителски стандарти, които да им дадат възможност за интерпретация и приложение на техните принципи на национално ниво.