Оценки

ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ

Оценителският екип на Адванс изготвя оценки на всички видове активи при следните случаи:
 • Кандидатстване за банково кредитиране
 • Годишно счетоводно приключване и заверка на финансови отчети
 • Покупко-продажба на активи
 • Прехвърляне на дялове или акции
 • Реорганизация или ликвидация на предприятия и/или дейности
 • Остойностяване на различни имуществени права: право на строеж, право на надстрояване, сервитути и др.
 • Изготвяне на финансови и инвестиционни анализи
 • Разработване на инвестиционни проекти
 • Определяне на наемни или арендни вноски
 • Сделки между свързани лица
 • Определяне на застрахователни стойности или при оценка на щети по вече застраховано движимо и недвижимо имущество
 • Всички други случаи, когато искате да знаете стойността на това, което притежавате или искате да придобиете.

ЦЕНИ И СРОКОВЕ

Определят се от:
 • Вида на оценката;
 • Срочността на поръчката;

Сроковете за изготвяне на експертните оценки зависят от вида на обекта за оценяване, като в повечето случаи варират между 3 и 7 работни дни от датата, когато на оценителя са предоставени всички необходими документи и е извършен оглед.

On-line заявка за оценка

Желая: